جهت طرح سوال از دکتر باریک بین از این پس به وب سایت زوپ مراجعه کنید

https://getzoop.com/ask/drbarikbin